top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıGÜMRÜK MEVZUATIM.COM

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ / 2023 YILI TEBLİĞLERİ


Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.


Denetlenecek ürünler ve denetim prosedürleri, yürürlükte olan teknik mevzuata (yönetmeliklere/standartlara) göre belirlenmekte ve her yıl ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Tebliğler halinde yayımlanmaktadır.


Söz konusu mevzuat çerçevesinde, yerli ve ithal tüm ürünlerin aynı kurallara tabi olması, üretime ve yatırıma giden ham ve ara malların değil, tüketiciye yönelik riskli ürünlerin denetlenmesi, kıt kamu kaynaklarının daha az sayıdaki bu riskli ürünlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir.


Ürün Güvenliği ve Denetimine dair mevzuat kapsamında yapılacak tüm işlemler Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden gerçekleştirilmektedir. TAREKS, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketiciyi ve üreticiyi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulamadır


TAREKS çerçevesinde yürütülen denetimler yoluyla, ihracat ve ithalata konu olan her ürün partisinin denetlenmesi anlayışı değiştirilmiş, ithalat ve ihracata konu ürünlerden belirlenen kriterler çerçevesinde riskli olduğu tespit edilenler TAREKS üzerinden belirlenerek, fiili denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmıştır.


Bu yazı, yukarıdaki açıklamalar ışığında 2023 yılı için Ürün Güvenliği ve Denetimi gerçekleştirilen ürün grupları ve bu ürün gruplarının tabi olduğu mevzuat üzerine özet bir çalışmadır.


Faydalı olması dileğiyle,


Semra KARTAL

Gümrük MüşaviriİTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/1)


Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. (Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.)


Eşyalar:

4010.11.00.00.00- Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar (V Kayışı)

5207.10.00.00.00- Pamuk ipliği

7307.21.00.00.00- Flanşlar

8708.70.99.00.13- Jantlar (Otomobil)

8204.20.00.00.00- Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Tebliğ de de belirtildiği üzere amaç, ekli liste EK-1 de yer alan ürünlerin, aynı listede yanlarında yazılı standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz. Ayrıca 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın (kişisel eşya) ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz. Her iki durumda da Tebliğde yer alan kapsam dışı referans no beyannameye kaydedilir. Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Tebliğ eki Ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur ve bu numara beyannameye kaydedilir.

Tebliğ kapsamı ürünler belli bir adet üzerinde olduğunda ve/veya fiili denetime tabi olduklarında TSE ye yönlendirilir. TSE ye yönlendirilen eşyalar için Tebliğ eki EK-2 de yer alan evraklar yeterli olmakla beraber TSE ayrıca ek olarak detay evrak talep edilebilir. Örn: Amortisörler için Teknik Resim gibi. Denetim, yine tebliğ eki Ek-1 deki listede belirtildiği üzere her bir ürünün tabi olduğu Türk Standart numarasının içerdiği teknik şartlara göre veya uluslararası kuruluşlar ve anlaşmaların kriterlerine göre yapılabilir.

Örneğin:

8205.40.00.00.00- Tornavida (TS NO: ISO 2725-3)

Belirtilen TS NO, Tebliğde belirtilen ürünlerin her türlü madde ve mamul ile ilgili usullerini (standartlarını) belirler. Standart içeriği prosedürler uzmanlık gerektiği için ilgili tüm mevzuat TSE uzmanları tarafından bilinmektedir.

Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur ve beyannameye kayıt edilerek ithalat işlemlerine devam edilir. İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve ilgilisine bilgi verilir. Firma, test sonucuna 15 gün içinde itiraz edebilir ve başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep edebilir, bu durumda ürün talep edilen standarda göre tekrar denetlenir. Denetim sonucu tekrar uygunluk alamaz ise bu durumda eşyanın ithaline izin verilmez.

TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/3)


Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesine girişte.


Eşyalar:

2620.11.00.00.00 - Galvanizli Matlar

3901.10.10.00.00 - Lineer polietilen

7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

8549.11.10.00.00 - Bitmiş Kurşun asitli Akümülatör


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ eki Ek-1 listedeki atıklara dair denetim işlemleri ile Türkiye gümrük bölgesine ve serbest bölgelere girişi yasak olan Ek-2/A ve Ek-2/B listelerde yer alan atıklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğ eki Ek-1 de yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Hangi durumlarda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almadan da ithalatın yapılabileceği Tebliğ de ayrıca belirtilmiştir. Bu atıkların patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur. Başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç işgünü önce yapılır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Tebliğ eki Ek-4) düzenlenir. Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Tebliğ eki Ek-5) düzenlenir.

Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir.

Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Tebliğ eki Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/4)Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi

Eşyalar:

2707.20.00.00.00 –Toulen

2915.90.70.00.31 – Asetil Klorur

2932.94.00.00.00 – Safrol


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Tebliğ eki Ek-1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Tebliğ eki Ek-2’deki Kontrol Belgesi ile belgelenir. Kontrol Belgesinin süresi altı aydır. Kontrol Belgesi alınması için Tebliğ de belirtilen belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) başvurulur.

Ekli listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatında, Sağlık Bakanlığınca Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen kullanım süresi altı ay olan Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname aranır. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin D nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) göndermekle yükümlüdür. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir.


Resmi Gazete Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-3.htm (31.12.2022)

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/5)Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ve Tebliğ eki EK-12 deki ürünler için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimi.


Eşyalar:

0102. Canlı Büyükbaş Hayvanlar

0104. Canlı Diğer Hayvanlar

1502. Yağlar

1806. Çikolata

2939. Kafein ve Tuzları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listeler Ek–1/A, Ek–1/B, Ek–2, Ek–3, Ek–4, Ek–5, Ek–6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir. Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Tebliğ eki Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden uygun değildir bilgisi iletilir.


Veteriner Giriş Belgesi Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ükeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eden belgedir.


Kontrol Belgesi Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.


Son olarak Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi, Ekli listelere göre farklılık göstermektedir. Ayrıca hangi durumlarda Kontrol Belgesinden muaf olunacağı ya da kapsam dışı kalınacağı hakkında Tebliğ içeriğinde bilgi verilmiştir.

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/6)Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

Eşyalar:

2903.14.00.00.00 - Karbon tetraklorür

2903.76.20.00.00 - Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00 - Dibromotetrafloroetanlar


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu tebliğ, eki Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.


Tebliğ eki Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.


Ancak Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan yine tebliğde içeriği tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak yine Ek-4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak ya da Ek-5 ve EK-6 da gösterilen kritik kullanım alanları için yapılır.


Tebliğ içinde yer alan bazı kimyasalların ithali için alınacak Kontrol belgesi başvuruları TPS sisteminden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılır. (OTİM “Ozon Tabakasını İncelten Madde” Kontrol Belgesi – Tebliğ eki EK-3)


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/7)


Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi.


Eşyalar:

2701.19.00.00.00- Diğer Taşkömürleri

2713.12.00.00.00- Kalsine Edilmiş Petrol Koku


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Ek-1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir. Kayıt belgesi alınabilmesi için Tebliğ de yer alan belgeler ile Bakanlığa, Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur. Yakıttan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan Numune Alma Komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve Ek-3’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir. Yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Ek-4’te yer alan İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Uygun bulunmaması durumunda ise Ek-5’te yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


TELSİZ EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/8)Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

8517.13.00.00.00 - Akıllı telefonlar

8525.50.00.00.12 - Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

8526.10.00.00.12 - Meteorolojik radarlar


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Genel açıklama: Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta 5.11.2021 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilenler için ise 2014/53/AB Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş AT uygunluk belgesinin ve TEST raporlarının da sisteme yüklenmesi gerekir. Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.Resmi Gazete Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-7.htm (31.12.2022)

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/9)Tabi Olduğu Rejimler: Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

7321.11.10.00.11- Gaz yakıtlı ocak

3604.10.00.00.00- Şenlik fişekleri

8402.20.00.00.00- Kızgın su kazanları

8419.19.00.00.11- Termosifonlar

8423.30.10.10.00- Basküller


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Ayrıca listede birçok ürün bulunmaktadır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Örneğin:


Makineler – Makine Emniyet Yönetmeliği

Elektrikli Battaniyeler- LVD yönetmeliği

Diğer Motorlar Jet Motorları – LVD- MAKİNE EMC gibi.


Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır. Ürünler için Fiili denetimde AT uygunluk belgesi ve AT uygunluk belgelerinin TEST raporlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bahsi geçen evrakların Fatura içeriği - Ürün üzeri işaretlemeler ve başvuru bilgileri ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca (AT- Deklarasyon) uygunluk belgelerindeki bilgiler güncel ve eşyaya ait yönetmelik ile uygun olması en önemli şarttır. Başvurular TAREKS sistemi üzerinden yapılmakla birlikte fiili denetimde ürüne ait Teknik evraklarının mutlaka olması gerekmektedir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (Ek-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/10)Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

3923.10.00.00.00- Takım Halinde Boya

3926.90.97.90.17- Diş Kaşıyıcılar

9503.00.21.00.00- Oyuncak Bebekler

9506.70.30.00.00- Tekerli Patenler

9609.10.90.00.00- Kurşun Boya Kalemleri


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 4.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/11)Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

3926.90.60.00.00 – Koruyucu yüz siperliği

4015.19.00.00.11 – Ev işlerinde kullanılan eldiven

6210.40.00.00.11 – Dalgıç Elbisesi

6307.20.00.00.00 – Can Yelekleri

9020.00.10.00.00 – Gaz Maskeleri


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı; Tebliğ eki Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 1.5.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ eki Ek-2’de belirtilen belgeler, AB Uygunluk Beyanı ve gerekli olması durumunda eşyanın Türkçe Kullanım Kılavuzu firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/12)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz


Eşyalar:

9619.00.30.10.00 – Hijyenik Pedler

3926.20.00.00.00 – Eldivenler (evlerde kullanılan)

7117.19.00.90.11 – İmitasyon Takı Eşyaları

9113.20.00.00.19 – Saat Kordonu

9613.80.00.00.12 – Masa Çakmakları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ eki Ek-2’de belirtilen belgeler, Test raporu ve ürün görselleri firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.


Resmi Gazete Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-11.htm (31.12.2022)

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/13)


Genel açıklama: İlgili Tebliğ, idari para cezalarının her yıl Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’ nde tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artışın uygulanması hakkında düzenlemeleri bildirmektedir.

2023 yılı için yeniden değerleme oranı aşağıdaki gibidir.

% 122,93

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ulaşabilirsiniz.


YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/14)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

6806.90.00.00.12 – Yanmaz dolgu levhaları

6811.81.00.00.00 – Oluklu levhalar

7214.99.95.90.12 – Altı köşeli demir çubuklar

8531.90.00.00.00 – Elektronik ısı ve duman dedektör kitleri aksam ve parçaları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler (Ek1 ve Ek2 listede yer alan ürünler için ayrı ayrı detaylandırılmıştır) firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/15)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

8506.10.11.00.00 – Silindirik Piller

8506.50.30.00.00 – Düğme Piller

8507.10.20.00.11 – Elektrik akümülatörleri

8507.50.00.00.00 – Nikel-metal hidrürlü akümülatörler


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31.8.2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, öncelikle Çevre Uyum İzni almış olmaları gerekmektedir.Çevre Uyum İzni başvurusu TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğu altındaki “Ürün Grubu Bazında Başvuru” seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi yeterlidir. Başvuruya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır. Çevre Uyum İzni alan firmalar daha sonrasında alınan ön izin ile beraber her bir ithalat işlemi için TAREKS sistemi üzerinden ithal edecekleri eşyalar için ayrıca bir başvuru yaparak işlemlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduğundan gümrük beyannamelerinde kapsam dışı olarak beyan edilir.

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ve teste yönlendirilen ürünlerin üzerindeki bilgilerin doğru olması ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/16)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

3822.11.00.00.00 Sıtma teşhisi için test kitleri

3006.10.90.10.13 Cerrahi poliglaktin iplik

9001.30.00.00.00 Kontak lensler

9021.50.00.00.11 Dahili kalp pilleri


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektirTıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ eki Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/18)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamaz.


Eşyalar:

4202.92.15.00.00 - Müzik aletleri mahfazaları

4304.00.00.00.12 - Taklit kürkten mamul eşya

5408.22.90.90.12 - Perdelik mensucat

6104.59.00.00.11 - Suni liflerden etekler

Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ eki Ek-2’de belirtilen belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/19)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi


Eşyalar:

2401 - Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

2905.11 - Metanol (Metil alkol)

5601.22.10.00.11 - Sigara filtresi


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2’de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ eki Ek-1 de yer alan etil alkol, alkollü içkiler, yaprak tütün ve tütün döküntüleri, purolar, sigarillolar ve sigaralar, metil alkol, sigara kâğıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca Uygunluk Belgesi düzenlenmek suretiyle uygunluk denetimi yapılmaktadır. Uygunluk Belgesi Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.


İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.


Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların, tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içeren ürünlerin ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz.


Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla Ek-1’de yer almakla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/20)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi


Eşyalar:

3002.41.90.20.11 Kızamık aşısı

2924.19.00.00.17 Glutamin

3505.10.50.00.00 Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Genel açıklama: Beşeri tıbbi ürünler ile ilaç hammaddelerinin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenmesi suretiyle uygunluk denetimi yapılmaktadır. Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Ek-2’de yer alan ürünler için Ek-3’te yer alan Kontrol Belgesi formu (üç nüsha).

c) Proforma fatura veya fatura.

ç) Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için analiz sertifikası.

d) Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir.

Kontrol Belgesinin süresi on iki aydır.

Ayrıca Tebliğ eki Ek–1/A’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4) hükümleri uygulanır.

Bu Tebliğ, Tebliğ içeriğinde açıklanan şahsi eşya, numune ve geri gelen eşyaya uygulanmaz.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/21)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatı,

İhracat Rejimi - Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatı


Eşyalar:

1507.90.90.00.00 Soya yağı

1510.10.00.00.00 Ham Prina yağı

0802.52.00.00.00 Antepfıstığı(kabuksuz)


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı; Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz. Ticari kalite denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

İhracata veya ithalata konu Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre Ticaret Denetmenleri tarafından yapılır. Risk analizi, İhracatçı firmaların Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen sınıfları, ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava şartları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın nitelikleri (piyasa hacmi, tesis kapasitesi, YYS belgesi olması vs..), önceki denetim sonuçları birlikte değerlendirilerek yapılır. Genel Müdürlük, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir. Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim; duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde fiziksel ve/veya kimyasal analizler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir. Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, denetime tâbi ürünler için ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarlarda numune alınır. Alınan numuneler, Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz edilir.

İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında yapılır. Nakil vasıtası üzerinde denetim yapılmaz. Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip, etiket ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir. Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenlemelere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir. Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı ret tarihinden itibaren otuz günü geçmemek üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/23)KAPSAM: Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ eki Ek-1 listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Eşyalar:

7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları

8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları

7602.00.11.00.00 Torna talaşı

7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Genel açıklama: Türkiye gümrük bölgesine girecek bazı metal hurdaların çevrenin korunması yönünden ithalatının kontrol altına alınması veya yasaklanması amacıyla, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ithalat denetimleri yapılmaktadır. Ek-1 listede yer alan metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler. Bu Tebliğe istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Ek-2 listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak bu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişine Bakanlık izin verebilir. Ek-1’de yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.

Serbest bölgelerde oluşan metal hurdalar ile Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimi kapsamında oluşan ikincil işlem görmüş ürünlerin Tebliğ eki EK-1 de yer alanlardan olması durumunda uygulanacak prosedür Tebliğ de ayrıca açıklanmıştır.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.


PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)


Tabi Olduğu Rejimler:

a) İhracat Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatı,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dâhilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatı,

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatını ve ihracatını kapsamaz.


Eşyalar:

1404.20.00.00.00 -Pamuk linteri

5202.99.00.00.12 -Tarak telefi

5202.99.00.00.13 -Penye telefi


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.

Genel açıklama: Bu Tebliğ, Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar. Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir.

Tebliğ kapsamı ürünlerin ihracatı için önceden Pamuk Kontrol belgesi alınması gereklidir. Kontrol başvurularında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya uluslararası akreditasyon birlikleri altında çok taraflı tanıma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları tarafından verilen sertifikalar/belgeler TAREKS’e yüklenir. Ticaret Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde TAREKS üzerinde elektronik Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir. Kontrol belgesi geçerlilik süresi 1 yıldır.

Pamuk Kontrol Belgesinin yanı sıra bu ürünlerin ithalatı ve ihracatı için TAREKS sistemi üzerinden ayrıca uygunluk alması gerekir.. Kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur. Aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ulaşabilirsiniz.


ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/25)


Tabi Olduğu Rejimler:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.


Eşyalar:

7007.11.10.00.12 -Bombeli emniyet camlar

8512.20.00.00.12 -Her türlü farlar

8512.30.90.00.11 -Elektrikli kornalar

8715.00.10.00.00 -Bebek arabaları


Yukarıda yer alan GTİP ve eşyalar, Tebliğ eki ekli listede yayımlanan ürünlerden bazılarıdır.


Genel açıklama: Bu Tebliğin amacı, Tebliğ eki Ek-1’de belirtilen ve sadece araçlarda kullanılan ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ eki Ek-2’de belirtilen belgeler TAREKS’e yüklenir. Fiili denetim kapsamında ürünün, ilgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler-Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi ya da ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi esastır. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.


Resmi Gazete Linki

Yukarıdaki linkten Tebliğ’e ve Tebliğ eki listelere ulaşabilirsiniz.86 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


Yazı: Blog2 Post
bottom of page