top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıGÜMRÜK MEVZUATIM.COM

TARİFE YORUM KURALLARI

YORUM KURALI 1

Tarife, uluslararası ticarete konu olan eşyayı, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllara ayırarak sistematik bir şekilde göstermektedir. Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllar içerdikleri eşyayı mümkün olduğunca kısa ve öz başlıklarla tanımlarlar. Bununla birlikte bazı durumlarda da kapsadıkları eşyanın çok sayıda ve çeşitli oluşu nedeniyle Bölüm ve Fasıl başlıkları bunların tamamını göstermeye ve belirtmeye yeterli olmamaktadır;

Piyanolar; 18. Bölüm / 92. Fasılda (müzik aletleri) başlığı altında ve 9201 pozisyonda ismen geçmektedir. Konteynerler; 17.Bölüm / 86. Fasılda tanımlanmamışken hatta yol gösterme veya ipucu dahi verilmemişken 8609 pozisyonunda ismen geçmektedir.

Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıl başlıklarının “sadece gösterici nitelikte” olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadır.

Buna örneklemelere istinaden de eşyanın sınıflandırması için;

1- Pozisyon metinleri, Bölüm veya Fasıl Notları dikkate alınmalı,

2- Gerekmesi durumunda ve aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda yazılı 2, 3, 4 ve 5 numaralı kurallara geçilmelidir.

YORUM KURALI 2

(a) Tamamlanmamış veya bitirilmemiş, henüz son şeklini almamış doğrudan kullanıma hazır olmayan eşyalar, aynı eşyanın tamamlanmış, bitirilmiş hali ile aynı pozisyonda sınıflandırılır. Henüz birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan bitirilmiş haldeki eşyalar, aynı eşyanın monte edilmiş hali ile aynı pozisyonda sınıflandırılırlar.

(b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde belirli bir maddeden üretilmiş bir eşyaya yapılan atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden üretilmiş eşyaları da kapsar. Bununla birlikte birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri aşağıdaki 3 nolu yorum kuralına göre tespit edilir.

YORUM KURALI 3

Bu kural, 2(b) Kuralının uygulanmasıyla veya başka bir nedenle ilk bakışta iki veya daha çok pozisyona girebilecek şekilde olan eşyanın sınıflandırılmasında üç yöntem sağlamaktadır. Bu yöntemler, kuralda belirtilen sıraya göre uygulanır. Buna göre sınıflandırmada 3(b) Kuralı sadece 3(a) Kuralının yetersiz kalması halinde uygulanır. 3(a) ve 3(b) Kurallarının yetersiz kalması halinde 3(c) Kuralı uygulanır. Bu nedenle öncelik sırası; (a) özel tanımlamalar, (b) asli karakter (c) geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusudur. Ayrıca bu kuralın uygulanmasında Bölüm ve Fasıl Notlarında veya Pozisyon metinlerinde aksine bir hüküm olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

(a) Eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat genel olarak denilebilir ki: ismen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır. Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır.

Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyondan her biri, karışım halinde veya bileşik eşyayı meydana getiren maddelerin sadece bir kısmına veya perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın sadece bir kalemine atıfta bulunuyorsa, içlerinden birisi eşya hakkında daha kapsamlı veya kesin tanım verse de bu pozisyonlar, bu eşya ile ilgili eşit derecede özel (spesifik) sayılırlar. Bu durumda, eşyanın sınıflandırılması 3(b) veya 3(c) Kuralına göre yapılır.

(b) Bu kural sadece aşağıdakilerle ilgilidir:

- Karışımlar.

-- Çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya.

--- Çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya.

---- Perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya.

Sadece 3(a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde bu uygulanabilir. Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır. Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir. Bu kurala göre çeşitli eşyadan yapılmış birleşik eşya tabirinden, sadece çeşitli eşyanın birleşmesinden oluşan ve parçaları birbirine ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde birleştirilmiş olan eşya değil, aynı zamanda ayrılabilir parçaları olan eşyada anlaşılır. Ancak bu unsurlar birbirini tamamlayıcı olmalı ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturmalıdır.

(c) Eşyanın Tarifedeki yeri 3(a) veya 3(b) Kurallarına göre tespit edilemiyorsa, eşyanın her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılacaktır.

YORUM KURALI 4

Yukarıdaki kurallara uygun olarak sınıflandırılamayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

Benzerlik kuşkusuz, özellik, nitelik, kullanım amacı gibi birçok faktöre dayanmaktadır.

YORUM KURALI 5

(a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

(b) Yukarıdaki 5(a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

YORUM KURALI 6

(Matruşka tireler)

“Aynı seviyedeki alt pozisyonlar” başında tek tire (-) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 1) veya başında iki tire (- -) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 2)

Eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon seçildiğinde ve bu alt pozisyon kendi içinde alt ayrımlara tabii tutulduğunda (ve sadece bu durumda) hangi iki tireli alt pozisyonun seçilmesi gerektiği hususunda iki tireli alt pozisyonların içeriği dikkate alınacaktır.

İki tireli alt pozisyon kapsamı, iki tireli alt pozisyonuna ait olduğu tek tireli alt pozisyon kapsamının dışına çıkmamalıdır; keza tek tireli alt pozisyon kapsamı da, tek tireli pozisyonun ait olduğu pozisyon kapsamı dışına çıkmamalıdır

Örnek;

9201 Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler:

9201.10 - Düz piyanolar:

9201.10.10.00.00 - - Yeni olanlar

9201.10.90.00.00 - - Kullanılmış olanlar

9201.20.00.00.00 - Kuyruklu piyanolar

9201.90.00.00.00 - Diğerleri


65 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

Osmanlı Klasik Dönemde Gümrük Vergisi Sistemine Genel Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda tanzimattan önce gümrük vergileri, dahili ve harici olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Gümrük vergisinin uyg

Yazı: Blog2 Post
bottom of page