top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıGÜMRÜK MEVZUATIM.COM

GÜMRÜK KOTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

Güncelleme tarihi: 23 May 2022


Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3 e göre; Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, Türkiye’de yerleşik ABC firması Hollanda’dan kapya biber satın almakta ve bu biberleri serbest dolaşıma sokmadan gümrük kontrolü altında işleyerek salça imal etmekte ve salçanın gümrük vergilerini ödeyerek ithalatı gerçekleştirmektedir. Bu rejimin esasına göre kapya biberin ithal vergileri biber salçası ithal vergilerine göre yüksektir ve işleme faaliyeti sonrası elde edilen salçanın ithal vergilerinin kapya bibere göre düşük olması gerekir.

Gümrük kontrolü altında işleme izni almak için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir. İzin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;

a)İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu,

b)Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı,

c)Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağı,

d)Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti oluşturma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulduğu, hallerde verilir.

İzin süresi, ekonomik şartlar, işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde bu süre 3 aya kadar uzatılabilir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında getirilen eşya için, kural olarak gümrük müdürlüğüne eşyanın gümrük vergileri tutarının %100 ü oranında (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahipleri ve Yetkilendirilmiş Statü Belgesi sahipleri için bu oran ithalat vergilerinin %10 u şeklindedir) teminat verilir. Ancak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 115 ve 116’ncı maddelerinde belirtilen durumlarda teminat verilmesi gerekmez veya kısmi teminat uygulanır. Gümrük müdürlüğünce, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen teminat çeşitleri, teminat olarak kabul edilebilir. Rejimin sona ermesi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süre içinde veya bu süre bitiminden itibaren 1 ay içinde gümrük idaresine verilmesi gerekir.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünler;

Tasfiyeye edilebilir,

Yeniden ihraç edilebilir,

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir,

Mahrece iade edilebilir veya

İmha edilebilir.

Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir.

Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymeti Gümrük Yönetmeliği 375. Maddeye istinaden;

a) Herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti,

b) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı,

c) Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla aynı veya benzer eşyanın Türkiye’deki satış fiyatı,

ç) İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı,

yöntemlerinden birine göre belirlenebilir.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin süresinin ve varsa ek sürelerin sonuna kadar işlemlerinin tamamlanması ve rejimin sonlandırılması esastır. Ancak taahhüdün süre sonuna kadar gerçekleşmemesi durumunda, izin süresi bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 241.maddesinin 3/h bendi uyarınca işlem yapılır. Rejim kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 241.maddesinin 4/h bendi uyarınca işlem yapılır. Belirtilen bu süreler dahilinde işlemlerin tamamlanmaması ve rejim hükümlerinin ihlali halinde Gümrük Kanunu’nun 238.maddesi uyarınca işlem yapılır.


28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

Osmanlı Klasik Dönemde Gümrük Vergisi Sistemine Genel Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda tanzimattan önce gümrük vergileri, dahili ve harici olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Gümrük vergisinin uyg

Yazı: Blog2 Post
bottom of page